DOE DE QUICKSCAN!
De Eerste Kamer heeft op 30 juni jl. de Wet Franchise aangenomen. Per 1 januari 2021 gaat de Wet Franchise in. Dit betekent dat vanaf deze datum alle franchiseovereenkomsten moeten voldoen aan de Wet Franchise; zowel bestaande als nieuwe overeenkomsten.

De wet kent een overgangstermijn van 2 jaar voor bestaande franchiseovereenkomsten voor enkele bepalingen. Deze bepalingen zijn de goodwill-vergoeding, het postcontractuele non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste voor wijzigingen in de franchiseformule.

Wat zijn de verplichtingen uit de wet waaraan de franchiseovereenkomst per 1 januari 2021 moet voldoen?

Allereerst zijn er regels die bepalen welke informatie de franchisegever aan de franchisenemer moet verstrekken voordat de franchisenemer de franchiseovereenkomst aangaat. De zogenaamde pre-contractuele fase. Deze informatie moet minimaal vier weken voordat de overeenkomst getekend wordt, worden verstrekt. Het betreft dan de franchiseovereenkomst met waarin de te betalen fee en reclamekosten is opgenomen, een overzicht van de door de franchisenemer te plegen investeringen, financiële informatie over de locatie van de franchisevestiging, informatie over de financiële gezondheid van de franchisegever, et cetera. Kortom, alle informatie waarvan de franchisegever weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat deze van belang is voor de franchisenemer voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Voorts bepaalt de wet welke bepalingen er in de franchiseovereenkomst moeten worden opgenomen.

Een van die bepalingen is de goodwill-regeling. In de overeenkomst moet een regeling worden opgenomen hoe de waarde van de onderneming wordt bepaald aan het einde van de franchiserelatie en hoe de verdeling van die waarde plaatsvindt. De uitwerking hiervan wordt aan partijen overgelaten.

Tevens is bepaald dat tenminste 1 keer per jaar overleg dient plaats te vinden tussen franchisegever en franchisenemer en dat het postcontractuele non-concurrentiebeding niet langer dan 1 jaar mag duren en niet groter mag zijn dan het gebied waarin de franchisenemer gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst actief is geweest.

Tevens bepaalt de wet dat in de franchiseovereenkomst een drempelwaarde moet worden opgenomen voor investeringen die de franchisenemer moet doen of gelieerd is aan beslissingen die gevolgen hebben voor de omzet van de franchisenemer. Investeringen door de franchisenemer en/of beslissingen van de franchisegever die boven de overeengekomen drempelwaarde uitkomen, kunnen alleen plaatsvinden met instemming van de meerderheid van de franchisenemers of met instemming van de franchisenemer die direct getroffen wordt door die beslissing.

Ook aan de franchisenemers legt de wet verplichtingen op, namelijk dat zij binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid de nodige maatregelen treft om te voorkomen dat hij/zij onder de invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tevens moet de franchisenemer de franchisegever tijdig informatie verschaffen over zijn financiële positie, voor zover deze informatie redelijkerwijs van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Zoals gezegd geldt er slechts een overgangstermijn voor de bepalingen van de goodwillvergoeding, het postcontractuele non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste voor wijzigingen in de franchiseformule. De overige bepalingen uit de Wet Franchise hebben directe werking. Het is dus van groot belang dat de overeenkomsten voor 1 januari a.s. volledig aan de nieuwe wet zijn aangepast.
Wat betekent dit nu voor de franchisegever behalve dat de franchisegever per 1 januari a.s. aan de wet moet voldoen?  Hieronder volgen enkele tips.

 • Zorg dat alle te verstrekken informatie aanwezig is en denk goed na wat een franchisenemer zoal wil en moet weten voordat hij/zij de franchiseovereenkomst sluit.
 • Gaat de franchisenemer ook van de franchisegever een pand huren? Zo ja, voorkom dat hij/zij alvast tekent voordat de franchiseovereenkomst is getekend. Ook een huurovereenkomst tekenen in deze periode van 4 weken is verboden.
 • Bepaal vooraf goed je drempelwaarde voor toekomstige investeringen.
 • Denk al na over een methode om de goodwill te bepalen.
 • Denk na of het beperkte wettelijke non-concurrentiebeding wel reëel is en voldoende om de know how te beschermen.
 • Begin op tijd met aanpassen van de franchiseovereenkomst al dan niet door middel van een ‘allonge’ op de huidige franchiseovereenkomst.

Enkele tips voor franchisenemers.

 • Zorg dat je alle tijd neemt, in elk geval de 4-wekentermijn, om alle informatie die de franchisegever heeft verstrekt grondig door te nemen en laat je daarbij adviseren door deskundigen;
 • Indien nog niet aanwezig, richt met elkaar een franchisenemersvereniging op zodat jullie gebruik kunnen maken van je instemmingsrecht; ook zinvol vanwege het regelmatige overleg dat dient plaats te vinden;
 • Zorg dat er een franchisereglement wordt opgesteld waarin alle rechten en verplichtingen van zowel de franchisegever als de franchisenemersvereniging is opgenomen.”

De Wet Franchise quickscan toetst uw franchiseovereenkomsten aan alle artikelen uit de Wet Franchise en omvat de volgende punten:

 • Definities;
 • inhoud franchiseovereenkomst;
 • verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer;
 • informatieverstrekking;
 • verplichtingen franchisegever;
 • verplichtingen franchisenemer;
 • overlegstructuur.

De kosten voor de check bedragen € 400,-. U krijgt een uitgebreide  telefonische toelichting door een franchise-advocaat nadat de checklist is uitgevoerd.