AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Algemene Voorwaarden AG Hart Advocaten & Adviseur B.V.

 

Op 12 februari 2020 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nummer: 8/2020.

Artikel 1  Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AG Hart Advocaten & Adviseurs B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Stadionweg 41F, te (3077 AS) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 55590098 en handelend onder de naam “AG Hart Advocaten”.
2. Cliënt/Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan AG Hart Advocaten opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door Cliënt opdracht is gegeven of die door AG Hart Advocaten uit anderen hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzaamheden die AG Hart Advocaten in opdracht van Cliënt verricht alsmede op alle aanvullende- en/of vervolgopdrachten.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover AG Hart Advocaten deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.
3. Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd wordt, blijven de overige artikelen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende artikel in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke artikel zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AG Hart Advocaten.
2. AG Hart Advocaten bepaalt de wijze waarop en door welke advoca(a)t(en) de Werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. AG Hart Advocaten heeft het recht Werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. AG Hart Advocaten voert de Werkzaamheden uit naar beste kunnen en kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5. De overeenkomst van opdracht kan te allen tijde, desgewenst met onmiddellijke ingang, worden beëindigd. Hiervoor hoeven partijen geen opzegtermijn in acht te nemen.

De Cliënt is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de verrichte Werkzaamheden.

 

Artikel 4 Honorarium
1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van de tijdsbesteding vermenigvuldigd met de door AG Hart Advocaten jaarlijks vastgestelde uurtarieven.
2. Het honorarium is afhankelijk van de aard en het belang van de Werkzaamheden en van de ervaringen van degene die de Werkzaamheden uitvoert en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
3. Naast het honorarium worden de door AG Hart Advocaten gemaakte kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten en de declaraties van door AG Hart Advocaten ingeschakelde derden aan Cliënt in rekening gebracht.
4. Het honorarium vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting wordt in beginsel maandelijks bij Cliënt in rekening gebracht.
5. AG Hart Advocaten is gerechtigd voorschotten van Cliënt te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de Werkzaamheden.
6. AG Hart Advocaten is bevoegd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Cliënt heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AG Hart Advocaten.

 

Artikel 5 Betaling
1. Tenzij anders aangegeven dient betaling van (voorschot)declaraties te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt van rechtswege in verzuim en is AG Hart Advocaten gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening.
3. Indien AG Hart Advocaten invorderingsmaatregelen ter incassering van haar vordering treft tegen Cliënt, komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van Cliënt.

 

​Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van AG Hart Advocaten voor schade, voortvloeiend of verband houdend met de uitvoering van de Werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag waarop de door AG Hart Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.
2. De in lid 1 van dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van AG Hart Advocaten.
3. Een afschrift van de beroepsaansprakelijkheidspolis van AG Hart Advocaten is (kosteloos) op te vragen bij AG Hart Advocaten.
4. Bij het inschakelen van derden zal AG Hart Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AG Hart Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden. AG Hart Advocaten is door Cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Cliënt te aanvaarden.
5. De aansprakelijkheid van AG Hart Advocaten vervalt indien Cliënt niet binnen één jaar nadat Cliënt bekend is geworden met de gebeurtenis die tot (eventuele) aansprakelijkheid kan leiden, AG Hart Advocaten schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld. Cliënt vrijwaart AG Hart Advocaten van iedere aansprakelijkheid wegens fouten die Cliënt maakt bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.
6. AG Hart Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 

Artikel 7 Adreswijziging
1. AG Hart Advocaten is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van Cliënt te beschouwen. Cliënt dient adreswijzigingen schriftelijk aan AG Hart Advocaten door te geven.
2. Indien Cliënt niet langer een voor AG Hart Advocaten bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is AG Hart Advocaten bevoegd om haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na een schriftelijke mededeling te beëindigen.

 

Artikel 8 Het dossier/archief
1. Alle dossiers worden na afwikkeling van de Werkzaamheden voor de duur van vijf jaren gearchiveerd. Voordat het dossier naar het archief gaat zendt AG Hart Advocaten Cliënt alle originele processtukken.
2. Voor het opvragen van dossiers uit het archief kan AG Hart Advocaten kosten in rekening brengen.
3. Indien en voor zover de van Cliënt of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling van de zaak, niet door Cliënt zijn teruggenomen, zullen de onder berusting van AG Hart Advocaten gelaten bescheiden, tot uiterlijk vijf jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van cliënt worden bewaard.
4. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is AG Hart Advocaten bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder Cliënt hiervan in kennis te stellen.
5. AG Hart Advocaten aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van AG Hart Advocaten uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,–.

 

Artikel 9 Geschillenregeling Advocatuur
1. AG Hart Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies kan worden gekozen.
2. Wanneer AG Hart Advocaten er niet in slaagt klachten over de dienstverlening tot een oplossing te brengen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (www.geschillencommissie.nl).
3. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging aan AG Hart Advocaten. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt mede van toepassing geacht indien er vervolgopdrachten voortvloeien voor Opdrachtgevers welke niet specifiek tot stand zijn gekomen door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 10 Rechts- en forumkeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen AG Hart Advocaten en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.