AG Hart Advocaten

Ons Team.

Vennootschappen


De besloten en naamloze vennootschap wordt per notariële akte opgericht. Deze vennootschapsvormen hebben rechtspersoonlijkheid, inhoudende dat zij dragers zijn van rechten en plichten. Hiermee kan de vennootschap tegenover derden haar rechten geldend maken en zijn haar plichten afdwingbaar. De zeggenschap in de vennootschappen is verdeeld in aandelen. Met andere woorden, doordat men aandelen houdt heeft men aandelen in de zeggenschap en kan de aandeelhouder winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. Waar bij een besloten vennootschap de aandelen op naam (en dus beperkt overdraagbaar zijn) staan, kunnen de aandelen in een naamloze vennootschap zowel op toonder als op naam worden uitgegeven. Hierdoor kan een naamloze vennootschap de beurs op, de aandelen zijn immers vrij overdraagbaar.

 

Oprichting

Veelal zetten ondernemers hun eenmanszaak na verloop van tijd om in een besloten of naamloze vennootschap. Als motief wordt vaak aangevoerd dat de ondernemer hierdoor niet meer persoonlijk aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap. Een tweede motief voor het kiezen van één van de genoemde rechtsvormen is dat de overdraagbaarheid van het eigenaarsbelang gemakkelijker wordt. Het kapitaal van de vennootschap is onderverdeeld in aandelen welke – bijvoorbeeld bij het overlijden van een aandeelhouder – gemakkelijk kunnen worden overgedragen (waarbij bij een besloten vennootschap restricties gelden). Ook kan er specifiek worden gekozen voor een naamloze vennootschap indien men voorkeur geeft aan het vrij verhandelbaar zijn van de aandelen. 

Vereisten voor de oprichting van een BV of NV (art. 2:175 lid 2 BW en 2:64 BW );

  • oprichtingshandeling;

  • notariële akte;

  • deelname aan het maatschappelijk kapitaal door elk van de oprichters.

 

Minimumkapitaal

Voor de naamloze vennootschap geldt een minimumkapitaal van € 45.000,- Dit dient bij de oprichting te worden volgestort op de bankrekening van de vennootschap. Hiervoor zal een bankverklaring worden afgegeven. Voor de besloten vennootschap geldt inmiddels geen minimumkapitaal meer.

 

Organisatie

Binnen de vennootschappen zijn (in elk geval) twee organen van essentieel belang, te noemen de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) en het bestuur. Het bestuur is belast met de centrale (dagelijkse) leiding van de vennootschap. De ava vertegenwoordigt het kapitaal of het eigenaarsbelang. Het bestuur en ava mogen niet op elkaars terrein komen. Elk van deze organen is op zijn gebied autonoom.

 

Doel

Het doel van de vennootschap vindt zijn formele afbakening in de doelomschrijving, die krachtens de wet (art 2:177 BW en 2:66 BW) in de statuten moet worden opgenomen. De belangrijkste werkzaamheden van de onderneming van de vennootschap moeten hierin worden vermeld. Voor het overige mag de doelomschrijving algemeen zijn.

 

Aandelen

In de wet wordt er in diverse vormen van aandelenkapitaal gesproken. Om een en ander te verduidelijken volgt er eerst een korte definitie van deze termen;

  • Geplaatst aandelenkapitaal: het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen.

  • Gestort aandelenkapitaal: het (vol)gestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal waarvan de onderneming daadwerkelijk gelden, of in sommige gevallen goederen, heeft ontvangen. Als het kapitaal nog niet 100% is volgestort heeft de onderneming het recht de rest van de aandeelhouders op te eisen. Een relevant begrip is het ‘opgevraagde deel van het kapitaal’. Dit is het geplaatste kapitaal voor zover dat niet is gestort, maar waarvan de onderneming heeft besloten dat het volgestort dient te worden. In dit geval heeft de onderneming een directe vordering op de aandeelhouders.

  • Nominaal aandelenkapitaal: het nominale aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is, en feitelijk gelijk aan het geplaatste aandelenkapitaal. Veel aandelen op de beurs hebben een veel hogere koers dan de nominale waarde. Zo kan de beurswaarde van een aandeel nominaal enkele euro’s bedragen. Indien een onderneming zelf nieuwe aandelen uitgeeft boven de nominale waarde, ontstaat voor het verschil een zogenaamde agioreserve.

  • Maatschappelijk aandelenkapitaal: het maatschappelijk kapitaal is het in de statuten vermelde maximumbedrag waartegen aandelen mogen worden uitgegeven. Voor een B.V. is het maatschappelijk kapitaal facultatief. Voor een N.V. geldt in Nederland dat minstens het minimum kapitaal of minstens een vijfde deel, als dat hoger is dan het minimum kapitaal, van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst.

Voor de naamloze vennootschap geldt dat het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal ten minste het minimumkapitaal moet bedragen. Zoals al eerder aangegeven bedraagt dit minimumkapitaal € 45.000,- Wanneer het maatschappelijk kapitaal hoger is, dient ten minste een vijfde gedeelte te zijn geplaatst (art. 2:67 BW).

 Bij de Wet Flex-BV (welke in oktober 2012 in werking is getreden) is het minimumkapitaal voor de besloten vennootschap ad. € 18.000,- afgeschaft. De verplichting tot het in de statuten vermelden van het maatschappelijk kapitaal is eveneens vervallen, maar het blijft mogelijk dit vrijwillig te doen (art. 2:178 BW). Tevens is het wettelijke vereiste dat ten minste een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst, vervallen. Wel blijft de nominale waarde van aandelen bestaan en dient dit te worden vermeld in de statuten. Indien er aandelen worden uitgegeven moet daarop de volledige nominale waarde worden gestort, tenzij met de BV is overeengekomen dat (een deel van) het nominale bedrag pas hoeft te worden gestort nadat de BV het heeft opgevraagd.

 

Blokkeringsregeling

Waar de aandelen van de besloten vennootschap voorheen niet zomaar konden worden overgedragen aan een derde partij (blokkeringsregeling), voorziet de wet – na de invoering van de Wet Flex-BV – in een aanbiedingsregeling, waarvan in statuten kan worden afgeweken (art. 2:195 BW). Wanneer er in de statuten geen bepaling wordt opgenomen aangaande een afwijkende aanbiedings- of goedkeuringsregeling, geldt de wettelijke regeling.

Voor de aandelen op naam van een naamloze vennootschap bestaat geen blokkeringsregeling. De meeste aandelen zullen bij de naamloze vennootschap bestaan uit aandelen op toonder, waardoor deze vrijelijk te verhandelen zijn.

Mr. J.S. (Jeff) 't Hart

Jeff ’t Hart startte zijn juridische loopbaan bij een internationaal advocatenkantoor en heeft zich in de loop der jaren steeds meer toegelegd op het (internationale) contracten- en verbintenissenrecht met als specialisaties franchise- en andere samenwerkingsverbanden en alle daaraan gerelateerde rechtsgebieden.

Hij was oprichter van het gespecialiseerde ‘niche’ advocatenkantoor Hart Legal Franchise Advocaten (HLF), thans AG Hart Advocaten. Hij staat dagelijks zowel toonaangevende (franchise)organisaties als individuele en collectieve (franchise)ondernemers en (franchise)verenigingen met raad en daad bij.

Daarnaast is hij als docent verbonden aan zowel diverse gespecialiseerde franchiseopleidingen als hogere en universitaire onderwijsinstellingen. Zo is Jeff ’t Hart docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus School of Law.

Voorts is hij (ondermeer) lid van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), de Vereniging voor Distributie-, Franchise en Agentuurrecht (DFA) en behoort hij tot de commissie certificaatzaken van het FranchiseKeurmerk (FK).

Mr. H.G. (Henk) Hilgevoord

Henk Hilgevoord (of counsel) heeft – naast kennis van Retail- en franchiserecht – bijzondere expertise op het gebied van (arbeids)contractenrecht, ondernemingsrecht, vastgoed en onrechtmatige daad. Hij is actief in zowel de advies- als procespraktijk en heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in juridische dienstverlening aan ondernemers en brancheorganisaties. Daarnaast is hij huisadvocaat van ondernemingen in de groothandel, detailhandel, vastgoed en dienstverlening.