AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Overdracht franchiseovereenkomst

Het komt in de praktijk voor dat de franchisegever zijn formule wil overdragen aan een derde of dat een franchisenemer zijn onderneming wil overdragen aan een derde. Welke regels zijn van toepassing bij de overdracht van een franchiseformule of franchiseonderneming?

In de meeste gevallen worden de bepalingen voor overdracht in de franchiseovereenkomst opgenomen. Beide partijen weten dan onder welke omstandigheden en met welke handelingen de overdracht kan plaatsvinden. De franchisegever en franchisenemer kunnen dus met wederzijds goedvinden zelf bepalingen in de franchiseovereenkomst opnemen.

Overdracht van de franchiseorganisatie:

Doorgaans wordt er een bepaling in de franchiseovereenkomst opgenomen waaruit voortvloeit dat de franchisegever de franchiseorganisatie aan een derde mag overdragen. Het staat de franchisegever echter niet vrij om de franchiseorganisatie aan een ieder te verkopen. De franchisenemers zijn namelijk deel gaan uitmaken van de franchiseorganisatie. Bij de verkoop van de franchiseorganisatie moeten de belangen van de franchisenemers voorop staan. De franchisenemers moeten de onderneming op dezelfde of vergelijkbare wijze kunnen voortzetten.

 Dit betekent onder andere dat de nieuwe franchisegever geen aanzienlijke veranderingen kan aanbrengen in met name de financiële condities. De franchisenemer mag erop vertrouwen dat wanneer hij een overeenkomst aangaat met de franchisegever waarin financiële bepalingen zijn opgenomen dat dit door een nieuwe franchisegever niet ingrijpend wordt veranderd.

Naast het behouden van de huidige financiële condities moet de verkrijgende franchisegever ook zorg dragen dat de marktpositie van de franchiseorganisatie niet verslechterd. Het is daarom van belang dat de overnemende partij de juiste knowhow heeft. Het kan gaan om een partij die al in dezelfde branche actief is of een franchiseorganisatie die de organisatie in verschillende branches wil uitbreiden. Het is van belang dat de nieuwe franchisegever voldoende knowhow heeft van de desbetreffende markt en voldoende knowhow heeft over het leiden van een franchiseorganisatie.

De belangen van de franchisenemers moeten dus altijd in ogenschouw genomen worden bij de verkoop van een franchiseorganisatie. De geldende franchiseovereenkomsten worden door de nieuwe franchisegever overgenomen en dienen gerespecteerd te worden.

Dus in principe verandert er nagenoeg niets en zal de franchisenemer weinig merken van de overname van de franchiseorganisatie.

Overdracht van een onderneming van een franchisenemer:

Net als bij de verkoop van een franchiseorganisatie wordt de overdracht van een onderneming van een franchisenemer aan een derde doorgaans ook geregeld in de franchiseovereenkomst. Het is daarom van belang dat er vooraf goede en duidelijke afspraken worden gemaakt. Door het maken van duidelijke afspraken zullen er minder conflictsituaties kunnen ontstaan.

Bij de overname van de onderneming van de franchisenemer spelen meerdere belangen een rol. De franchisegever wil dat de opvolgende franchisenemer over voldoende kwaliteiten en knowhow beschikt. Daarbij zal de franchisenemer de opgebouwde goodwill uitbetaald willen zien.

Zoals gezegd is het voor de franchisegever van belang dat de opvolgende franchisenemer over voldoende kwaliteiten en knowhow beschikt. De franchisegever kan daarom een bepaald opleidingsniveau of bepaalde ervaring als eis stellen. Daar komt bij dat de franchisegever hier aan kan meehelpen door een intensieve training/opleiding te geven aan de franchisenemers. Hier dient de verkopende franchisenemer ook rekening mee te houden, want de franchisegever heeft het recht om bepaalde kopers te weigeren als ze niet aan de vereisten voldoen.

 Doorgaans zal de franchisenemer zijn onderneming aan de franchisegever aanbieden, omdat dit in de franchiseovereenkomst is opgenomen of omdat het de makkelijkste wijze van verkoop is. Als de franchisegever de onderneming niet wil kopen, kan de franchisegever de onderneming aan een derde verkopen, mits de koper aan de vereisten van de franchisegever voldoet.