AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn naar hun aard niets anders dan een deel van de overeenkomst. Het gaat hier om één of meer bedingen, die bij het sluiten van een overeenkomst door de gebruiker aan de wederpartij worden voorgelegd.

 In artikel 6:246 BW wordt bepaald dat van de artikelen 6:231-244 BW niet kan worden afgeweken.

De gebruiker is degene die de algemene voorwaarden in de overeenkomst gebruikt en de wederpartij is degene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. Algemene voorwaarden zijn contractuele bedingen en komen tot stand door aanbod en aanvaarding.

Wanneer beide partijen elk naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen, regelt artikel 6:225 lid 3 BW welke algemene voorwaarden van toepassing zijn (battle of forms).

 Partijen gaan vaak akkoord met de algemene voorwaarden, zonder dat ze deze hebben bestudeerd. Artikel 6:232 BW zegt dat een wederpartij ook dan is gebonden, wanneer bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud ervan niet kende.

Bepaalde bedingen in de algemene voorwaarden kunnen vernietigd worden. Artikel 6:233 BW verklaart een beding in algemene voorwaarden in twee gevallen vernietigbaar:

  • indien het beding onredelijk bezwarend is voor de wederpartij, of;

  • indien de gebruiker niet een redelijke mogelijkheid heeft gegeven aan de wederpartij om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

 Om aan te merken of een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is, moet op een aantal zaken worden gelet:

  • de aard en de overige inhoud van de overeenkomst;

  • de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen;

  • de wederzijdse kenbare belangen van partijen;

  • overige omstandigheden van het geval.

 De wetgever heeft aan de consument niet enkel de bescherming van artikel 6:233 sub a BW willen geven, maar er zijn ook lijsten opgesteld, die de open norm van nadere invulling voorzien, artikel 6:236-238 BW.

De zwarte lijst, artikel 6:236 BW, bevat bedingen die, wanneer ze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, door de wet als onredelijk bezwarend worden aangemerkt.

 Algemene voorwaarden moeten ter hand gesteld worden aan de wederpartij, artikel 6:234 BW. Dit dient de gebruiker te doen voor- of bij het sluiten van de overeenkomst.Wanneer terhandstelling niet mogelijk is, geeft artikel 6:233 sub b BW de gebruiker de mogelijkheid om voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij kenbaar te maken dat de voorwaarden voor hem bij een bepaalde Kamer van Koophandel liggen, bij hem ter zake liggen of bij de griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek toegezonden zullen worden, artikel 6:234 lid 1 BW.