AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Risico Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor personen:

Voor aansprakelijkheid, wanneer door andere personen schade is toegebracht, is vereist dat door de persoon voor wie een andere persoon kan worden aangesproken zelf onrechtmatig is gehandeld. Wanneer de pleger van de daad een beroep kan doen op een rechtvaardingsgrond, dan handelt hij niet onrechtmatig en komt de aansprakelijkheid niet aan de orde.

Kinderen onder de veertien jaar zijn zelf niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden die door hen gepleegd zijn, artikel 6:164 BW. Artikel 6:169 lid 1 BW legt de aansprakelijkheid op degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent.

Voor schade veroorzaakt door kinderen van veertien of vijftien jaar geldt een afwijkende regeling. Er wordt hier van uitgegaan dat het kind zelf tot vergoeding van de schade is gehouden wanneer aan alle voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan. Op de ouders of voogden rust een aansprakelijkheid, tenzij hen niet kan worden verweten de gedraging van het kind niet hebben belet, artikel 6:169 lid 2 BW.

Aansprakelijkheid van de werkgever:

Artikel 6:170 lid 1 BW legt op de werkgevers een risicoaansprakelijkheid voor schade die hun werknemers veroorzaken bij derden. Het is hier niet van belang of de werkgever enig verwijt kan worden gemaakt. Waar het op aankomt, is of de werknemer een toerekenbare onrechtmatige daad heeft gepleegd, artikel 6:162. Wanneer dat het geval is, kan de benadeelde ook de werkgever aanspreken op grond van artikel 6:170 lid 1 BW.

Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten:

Artikel 6:171 BW creëert een risicoaansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de fouten die zijn begaan door niet-ondergeschikten. Een vereiste is dat het gaat om een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden ter uitoefening va het bedrijf van de aansprakelijke opdrachtgever.

Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken:

In artikel 6:173 BW wordt een aansprakelijkheid gevestigd voor schade veroorzaakt door een gebrekkige zaak. Er moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een roerende zaak, waarvan;

  • Bekend is, dat zij, zo;

  • Wanneer er niet is voldaan aan de daaraan gestelde eisen;

  • Een bijzonder gevaar oplevert voor;

  • Personen of zaken.

Aansprakelijkheid voor opstallen:

Artikel 6:174 BW roept een risicoaansprakelijkheid in het leven voor opstallen. Beslissend is of een opstal voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mogen worden. Is dat niet het geval en ontstaat daardoor schade aan zaken of personen, dan is de bezitter aansprakelijk.