AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Koopovereenkomst


De koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Het koopcontract komt door aanbod en aanvaarding tot stand, artikel 6:217 BW.
 

Een koop is nietig wanneer deze is gesloten in strijd met een wettelijk vormvoorschrift zoals het vereiste van geschrift bij de koop van een onroerende zaak of indien deze is gesloten in strijd met een dwingende wetsbepaling die niet uitsluitend de strekking heeft om een der contractpartijen te beschermen.

De verkoper moet de verkochte zaak met toebehoren in eigendom overdragen en de zaak aan de koper afleveren, artikel 7:9 BW. Voor de overdracht geldt de regel van artikel 3:84 BW. Niet alleen de zaak, maar ook de toebehoren moeten worden overgedragen. Tevens moet de zaak volgens artikel 7:15 BW worden overgedragen zonder bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering op degene die de koper heeft aanvaard. 

Het conformiteitsvereiste houdt in dat de door de verkoper afgeleverde zaak op het moment van aflevering aan de overeenkomst moet beantwoorden, artikel 7:17 lid 1 BW. Volgens artikel 7:20 BW zijn er drie bijzondere nakomingsregels voor het geval de afgeleverde zaak feitelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt. De koper kan vorderen:

 

  • aflevering van het ontbrekende;

  • herstel;

  • vervanging. 

De koper heeft kosteloos en binnen een redelijke termijn recht op het ontbrekende, artikel 7:21 BW. Onder omstandigheden kan een koopovereenkomst worden ontbonden. De koper moet het product teruggeven en de verkoper moet de koopprijs restitueren, eventueel samen met een aanvullende schadevergoeding. 

Volgens artikel 7:23 lid 1 BW moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van een gebrek en wel binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt of dit redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 

De hoofdverplichting van de koper is dat hij de koopprijs moet betalen, artikel 7:26 lid 1 BW. De verkoper kan, bij niet-nakoming van de koper, ontbinding van de overeenkomst vorderen op grond van artikel 7:33 jo. 7:34 BW. Vergoeding van de schade voor de verkoper kan worden verhaald via artikel 6:74 BW.