Januari 2, 2017 – Mr. A.H.F. (Afien) Beiboer
Na de oliebollen, champagne en vuurwerk start er weer een nieuw jaar met wellicht nieuwe goede voornemens. Waar moet u als ondernemer rekening mee houden? Nog niet met de staking pensioenopbouw in eigen beheer. Maar wellicht is voor u wel interessant de nieuwe wettelijke mogelijkheid tot incassering van uw vordering middels een Europees bankbeslag. Hiertoe is een uitvoeringswet recentelijk aangenomen, die binnenkort in werking treedt.

Pensioen opbouw in B.V.’s

Dankzij een foutje van Staatssecretaris van Financiën, de heer E. Wiebes is het reeds op 17 november 2016 door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel wijziging pensioenopbouw in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in de eigen onderneming pensioen heeft opgebouwd, voorlopig uitgesteld. Doch dit is nog geen reden voor gejuich, want de Staatssecretaris bereidt een aangepast wetsvoorstel voor met een aangepaste datum voor inwerkingtreding. Ter vergadering van de Eerste Kamer op 20 december 2016 heeft de Staatssecretaris om uitstel gevraagd om een door hem zelf reeds eerder gememoreerde fiscale escape alsnog te dichten ter voorkoming van een miljardenstrop voor de schatkist. Doch de staatssecretaris heeft aangegeven dat de overige pensioenmaatregelen in het wetsvoorstel (ingangsdatum pensioenuitkering, loslaten doorwerkvereiste en afschaffen 100%-grens ouderdomspensioen) na inwerkingtreding terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 krijgen. Het aangepaste wetsvoorstel, dient overigens eerst weer door de Tweede Kamer te worden goedgekeurd en daarna nog aanvaard te worden door de Eerste Kamer, waardoor volstrekt onduidelijk is wanneer dit zal geschieden.
Volgens het huidige wetsvoorstel zou per 1 januari 2017 de verdere opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk zijn en zou dus moeten worden gestaakt. De reden voor de afschaffing van de mogelijkheid tot pensioenopbouw in eigen beheer is onder andere gelegen in het uiteenlopen van de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen en de marktwaarde, doordat fiscaal met een hoge rekenrente van 4% kan worden gerekend, terwijl die in de markt niet meer gerealiseerd kan worden met de huidige lage rentestand. Voornoemde stakingsplicht zou betekenen dat de pensioenaanspraak in eigen beheer uiterlijk per 31 december 2016 premievrij moest zijn gemaakt en dat de pensioenbrief moest zijn aangepast. Het wetsvoorstel kent de volgende alternatieve mogelijkheden:
AfkoopOmzetting naar oudedagsverplichtingBehoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen (staking opbouw)
Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid naar dga’s waarvan het pensioen wel of niet is ingegaan. Beide groepen kunnen dus gebruik maken van deze mogelijkheden. De afkoop en omzetting naar oudedagsverplichtingen zouden alleen in 2017, 2018 of 2019 kunnen worden toegepast.

Europees bankbeslag

Een wetsvoorstel van minister Van der Steur (veiligheid en Justitie) betreffende het Europees bankbeslag is wel aanvaard door de Staten-Generaal bij wet van 14 november 2016 en is vanaf 18 januari 2017 van toepassing. Deze wet dient ter uitvoering van de EU-Verordening 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189). Nederlandse burgers en bedrijven kunnen met behulp van een speciale Europese procedure binnenkort makkelijker conservatoir beslag leggen op een bankrekening in een andere lidstaat. Een eenvoudigere manier tot inning van grensoverschrijdende vorderingen leidt tot een lager bedrag aan oninbare vorderingen. De bedoeling is dat dit tot een positief economisch effect leidt.
Dankzij deze wet kan conservatoir beslag worden gelegd vóórdat een uitspraak van de rechter is verkregen. De nationale rechter dient dan wel de bevoegde rechter te zijn die in de aansluitend op te starten bodemprocedure over de aanhangig te maken vordering mag oordelen.
Deze wet moet voorkomen dat banktegoeden verdwijnen, zodat er nog wat te halen valt bij de schuldenaar als het vonnis is gewezen. Door deze procedure kunt u aan een Nederlandse rechter vragen om een Europees bevel, waarmee beslag kan worden gelegd op een bankrekening in bijvoorbeeld Duitsland. Omgekeerd geldt dit ook: iemand in Duitsland kan de Duitse rechter verzoeken om beslag te mogen leggen op een bankrekening in Nederland.
Het door de nationale rechter verleende verlof is vervolgens uitvoerbaar in de betrokken buitenlandse Lidstaat. De schuldeiser moet in zijn beslagverzoek aannemelijk maken waarom zijn vordering in een gerechtelijke procedure voor toewijzing gereed ligt, maar ook dat een reëel gevaar aanwezig is dat de tegoeden op de bankrekening worden weggemaakt.
Er kan alleen beslag worden gelegd op bankrekeningen. Weet de schuldeiser niet waar de schuldenaar bankiert, dan kan toch verlof worden aangevraagd. De schuldeiser kan in dat geval de nationale rechter verzoeken om informatie op te vragen bij de Europese Banken over de bankrekeningen van de schuldenaar. Op grond van de huidige Nederlandse wetgeving was dat niet mogelijk en kon slechts beslag worden gelegd wanneer de schuldeiser wist bij welke bank de schuldenaar bankierde.
Tot heden was het zo dat bedrijven en burgers eerst naar de rechter stappen in het land waar het geld van de schuldenaar op de bank staat. Dat was een hele klus als een bedrijf in meerdere landen vorderingen had uitstaan. Met de nieuwe procedure kan vanaf 18 januari 2017 één rechter een Europees bevel tot conservatoir beslag op de bankrekeningen van de schuldenaar afgeven. Dit bespaart u tijd en geld. Ook biedt de procedure uitkomst als Nederlandse schuldeisers beslag willen leggen in een lidstaat waar dat heel moeilijk of duur is.
Kortom deze nieuwe eenvoudiger beslagmogelijkheid op bankrekeningen in het buitenland kan u dit jaar een handig incassomiddel opleveren voor uw wanbetalende schuldenaars.

Mr. Afien H.F. Beiboer