In de praktijk is er tussen franchisegever en franchisenemers geregeld discussie over de (on)geldigheid van het (postcontractuele) non-concurrentiebeding, zoals die in de franchiseovereenkomst is opgenomen. In dit kader krijgen wij regelmatig vragen over dit onderwerp.
In het overgrote deel van de franchiseovereenkomsten is standaard een bepaling ter zake het (postcontractuele) non-concurrentiebeding opgenomen. Het postcontractuele non-concurrentiebeding is er met name voor bedoeld om te voorkomen dat de door de franchisegever aan haar franchisenemers overgedragen kennis en knowhow, na het einde van de franchiserelatie, voor oneigenlijke (concurrerende) doeleinden worden gebruikt. Eveneens dient het beding tot behoud van de identiteit en de reputatie van het door de formule gesymboliseerde franchiseverband. Met andere woorden: het betreffende beding dient ter bescherming van de gehele franchiseformule.
Er is reeds veel jurisprudentie op het gebied van het (postcontractuele) non-concurrentiebeding. Zo heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel op 26 juli 2016 in kort geding een saillant vonnis gewezen ter zake de schorsing van de werking van het (postcontractuele) non-concurrentiebeding. Waar ging het in deze kwestie om?
Franchisegever exploiteert een franchiseformule waarmee franchisenemers zich op bancair gebied kunnen profileren. Deze formule beoogt de exploitatie van kennis, arbeid en een netwerk in de bancaire sector. Een aantal voormalig franchisenemers, die als zelfstandig ondernemer werkzaam waren bij diverse banken, hebben op enig moment afscheid genomen van de franchiseformule. Franchisegever heeft de franchisenemers op haar beurt aangesproken op de nakoming van het destijds tussen partijen overeengekomen postcontractuele non-concurrentiebeding, inhoudende dat de voormalig franchisenemers voor de duur van één jaar niet werkzaam kunnen zijn op hun specialisme met als gevolg dat zij daarmee derhalve niet in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien. In dit kader hebben vier franchisenemers gezamenlijk een kort geding geëntameerd tegen hun voormalige franchisegever teneinde te bewerkstelligen dat het postcontractuele non-concurrentiebeding buiten werking zou worden verklaard, omdat zij van mening waren dat franchisegever rechtens geen belang had bij nakoming van het postcontractuele non-concurrentiebeding. Immers, franchisegever had geen noemenswaardige kennis en knowhow aan de franchisenemers overgedragen, aldus de franchisenemers.
Bovendien hadden franchisenemers geen aanwijsbare kennis en ervaring binnen de franchiseformule opgedaan, zodat franchisegever geen nakoming van het desbetreffende non-concurrentiebeding kon afdwingen. De voorzieningenrechter is het eens met de franchisenemers en oordeelt dat franchisegever geen beroep op het postcontractuele non-concurrentiebeding toekomt en schorst met onmiddellijke ingang, totdat in enig bodemprocedure anders zal zijn beslist, de werking van het postcontractuele non-concurrentiebeding, omdat niet blijkt dat franchisegever concrete knowhow aan de franchisenemers heeft overgedragen dan wel dat de franchisenemers aanwijsbare kennis en ervaring binnen de franchiseformule hebben opgedaan. Naar het oordeel van de voorzieningenechter kan franchisegever om voornoemde redenen dan ook geen nakoming afdwingen. Opvallend aan dit vonnis is dat de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 5.12 oordeelt dat onder de gestelde omstandigheden valt te betwijfelen of de tussen partijen gesloten overeenkomsten wel als franchiseovereenkomst gekwalificeerd kunnen worden, terwijl mijns inziens het logisch was geweest eerst de rechtsverhouding te bepalen en vervolgens te oordelen over het betreffende geschil, maar dit terzijde.
De voorzieningenrechter heeft derhalve een zeer interessant vonnis gewezen, te meer ook omdat het gros van de franchisegevers in ons land wel degelijk kennis en knowhow aan haar franchisenemers overdraagt. Voornoemd vonnis is voor franchisegevers een mooie aanleiding om de formule nog eens goed onder de loep te nemen teneinde eventuele verbeteringen binnen de franchiseformule door te voeren om dergelijke geschillen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In dit kader kunnen wij u uiteraard adviseren.