Doorgaans krijgt de franchisenemer een exclusief gebied aangewezen welke in de franchiseovereenkomst wordt opgenomen. De exclusiviteit zit erin dat noch de franchisegever, noch andere franchisenemers in dat gebied concurrerende activiteiten ontplooien. Tevens behoort dat rayon enkel aan die specifieke franchisenemer toe.
De grenzen van het gebied worden in de franchiseovereenkomst vastgelegd. Veelal wordt een kaart aan de franchiseovereenkomst toegevoegd met daarin de getekende gebieden. Tevens kan aan de hand van postcodes de exclusiviteit worden gehangen.
Buiten het rayon kan de franchisegever zelf een franchisevestiging exploiteren of een andere franchisenemer in dat gebied een onderneming laten exploiteren. Het komt in de praktijk weleens voor dat een franchisenemer net buiten het exclusieve gebied van een andere franchisenemer een vestiging opent. Dit staat de franchisegever om mee in te stemmen, omdat het buiten het exclusieve gebied valt. Doorgaans zal het geen probleem opleveren, maar de franchisegever dient in te staan voor al zijn franchisenemers. Indien de nieuwe vestiging merkbaar invloed heeft op de andere franchisevestiging kan dit onrechtmatig zijn. Bij de boordeling van de onrechtmatigheid staan onder andere de mate waarin de omzet van de franchisenemer negatief wordt beïnvloed en de wijze waarop de franchisegever met de verhouding tussen de twee vestiging omgaat. Het kan dus voorkomen dat rayonbescherming zich net iets verder uitstrekt dan het exclusieve gebied.
Voorts kan er ook een kans bestaan dat een franchisegever redenen ziet om het exclusieve gebied van de franchisenemer te verkleinen. Indien de bevolking sterk groeit of indien er een nieuw winkelcentrum wordt geopend. Indien over verkleining van het exclusieve gebied niets geregeld is in de franchiseovereenkomst dan kan dit enkel geschieden als de franchisenemer hiermee instemt. Het exclusieve gebied is namelijk voor de duur van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer toegekend.
Indien er wel een bepaling in de franchiseovereenkomst is opgenomen over de verkleining van het exclusieve gebied dient er nog wel aan aantal voorwaarden te zijn voldaan. Er dient bijvoorbeeld uit een onafhankelijk markt- en vestigingsplaatsonderzoek te blijken dat het economisch verantwoord is om binnen het exclusieve gebied een nieuwe vestiging te openen. Mocht blijken na – positief nieuws uit het marktonderzoek – het openen van de nieuwe vestiging een negatieve invloed heeft op de franchisenemer kan de franchisegever hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.
Een nieuwe vestiging mag niet ten koste gaan van de reeds bestaande vestiging. Aanbeveling dient om ook de nieuwe vestiging door dezelfde franchisenemer te laten exploiteren. In verband met vorenstaande kan worden geconcludeerd dat het maken van afspraken omtrent exclusieve gebieden essentieel is. Indien er geen afspraken gemaakt zijn kan het exclusieve gebied niet zonder toestemming van de franchisenemer ingeperkt worden. Indien de inperking wel is vastgelegd mag het niet ten koste gaan van de reeds bestaande franchisenemer.